شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ *سلام کسي کالاف نداره واس گوشي؟ *
2-FDAN
سلام داشتم حذف کردم
{a h=ANFD}2FDAN{/a} عه چرا
سلام من دو سه روزي ههست نصب کردم
{a h=mahb1776}halfblood prince1{/a} ايديت
{a h=rezasafar}رضا صفري??{/a} mahb1776
2-FDAN
{a h=rezasafar}رضا صفري??{/a} چون فضا پر کرده بود توي گوشي و حجم زياد ميخورد گاها
mp3 player شوکر
رضا صفري😊
رتبه 73
23 برگزیده
486 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top